งานฝึกอบรมทั้งหมด

ทั้งหมด 23

 • สนทนากลุ่มด้วยใจ ใน Happy Deathday

 • Volunteer+ ครั้งที่ 17: การอบรมการเขียนเพื่อการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์สาธารณะ (ขั้นต้น)

 • Volunteer+ ครั้งที่ 16 พลังแห่งการรับฟัง รุ่นที่ 2

 • Volunteer+ ครั้งที่ 15 พลังแห่งการรับฟัง

 • Volunteer+ ครั้งที่ 14: วีดิทัศน์สื่อสารอาสา

 • Volunteer+ ครั้งที่ 13: อิสระในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Freedom in English Communication)

 • Volunteer+ ครั้งที่ 12: ทักษะการคิดและการจับประเด็น สำหรับนักกิจกรรมจิตอาสา

 • Volunteer+ ครั้งที่ 11: การพัฒนาระบบจัดการอาสาสมัคร สำหรับองค์กร

 • Volunteer+ ครั้งที่ 10: ละครเพื่อการสื่อสาร สำหรับงานจิตอาสา (Learn by Act)

 • Volunteer+ ครั้งที่ 9: ทักษะการคิดและการจับประเด็นสำหรับนักกิจกรรมจิตอาสา

 • Volunteer+ ครั้งที่ 8: การเขียนเพื่อการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์สาธารณะ

 • Workshop สื่อสารด้วยหัวใจ

 • Workshop พลังแห่งการสนทนา

 • Volunteer+ ครั้งที่ 7: พลิกเปลี่ยนตน คนจิตอาสา

 • Volunteer Network ครั้งที่ 1 : ซาเทียร์ เรียนรู้ เข้าใจ พลังขับเคลื่อนภายในตน

 • Volunteer Network ครั้งที่ 2 : นพลักษณ์ ศาสตร์แห่งการเข้าใจตัวตน

 • Volunteer+ ครั้งที่ 6 : ซาเทียร์ เพื่องานจิตอาสา: เรียนรู้ เข้าใจ พลังขับเคลื่อนภายในตน

 • Volunteer+ ครั้งที่ 5 : โยคะภาวนากับงานจิตอาสา

 • Volunteer+ ครั้งที่ 4 : สุนทรียสนทนาในงานอาสา

 • Volunteer+ ครั้งที่ 3 : Social Media เพื่องานอาสา

 • Volunteer+ ครั้งที่ 2 : Basic Facebook เพื่องานอาสา

 • Volunteer+ ครั้งที่ 1 : การถอดบทเรียนด้วย KM เพื่องานอาสา

 • การออกแบบกระบวนการและจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาสำหรับพี่เลี้ยงอาสาสมัคร