เกี่ยวกับเรา

เราเชื่อว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมอุดมไปด้วยความรักความสุข มีความมั่นคง และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ เพราะทุกคนร่วมสร้างสังคมนี้ขึ้นมา ไม่จำกัดว่าเป็นวัยไหนหรืออยู่ในหน้าที่การงานใด เราต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างประเทศไทย เราไม่นิ่งเฉยดูดาย แต่จะลุกขึ้นยื่นมือมาช่วยเหลือกัน ทุกๆ คนบนผืนแผ่นดินไทยสามารถเป็นอาสาสมัครผู้อุทิศกำลังความสามารถและเวลาอันมีค่าของตนให้แก่ประโยชน์ส่วนรวม

ธนาคารจิตอาสาเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาใช้เพื่อประกาศความตั้งใจที่จะแบ่งปันเวลาให้กับสังคม เวลาเหล่านี้คือทุนของความมุ่งมั่นตั้งใจของคนไทยทั้งประเทศเป็นทุน และหลักประกันความมั่นคงของสังคม เป็นเครื่องชี้ว่าจิตอาสาคือคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือ เพราะการให้เวลาคือการมอบสมบัติล้ำค่าที่เรา ทุกคนมีอยู่อย่างเท่าเทียมกันให้แก่ส่วนรวม และให้แก่กันและกัน จากเดิมที่เราพร้อมจะมอบเวลาให้คนที่เรารัก ธนาคารจิตอาสาช่วยเพิ่มช่องทางให้เราสามารถมอบเวลาให้กับสังคม ให้กับบ้านที่เรารัก โดยมีระบบแนะนำกิจกรรมอาสาที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถ และแบบแผนการใช้ชีวิต/เวลาว่าง อีกทั้งมีบริการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เตรียมความพร้อม ให้กับทั้งอาสาและองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนแบ่งปันประสบการณ์หลังกิจกรรม

2,998,283 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

203,151 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่กำลังต้องการอาสา

1,582,605 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

เวลารวมที่อาสาฝากไว้กับธนาคาร

คือเวลาทั้งหมดที่อาสาได้มาประกาศความตั้งใจเพื่อนำไปทำงานจิตอาสา

เวลารวมของภารกิจที่ต้องการอาสา

คือเวลารวมทั้งหมดของโอกาสในการทำจิตอาสา

เวลารวมที่อาสาได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

คือเวลารวมทั้งหมดที่ถูกใช้ในการทำงานอาสาแล้วธนาคารจิตอาสามีภารกิจ 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 1. 1. ระบบธนาคารเวลา
  (Time Bank)

  Time Bank เป็นระบบสนับสนุนการทำงานอาสา ที่เข้าถึงได้ทาง Internet ให้อาสาสมัครได้แสดงความตั้งใจจะใช้เวลาเพื่อทำงานอาสา โดยรวบรวมสถิติการใช้เวลา ยังมีระบบคัดเลือกและแนะนำงาน (matching) ให้ค้นหางานอาสาที่เหมาะกับตนเอง ตรงกับความสนใจ ความถนัด ทักษะ ความสามารถ หรือความสะดวก ไม่เฉพาะแต่ในสถานการณ์ภัยพิบัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงงานอาสาสมัครเพื่อสังคมทุกประเภทที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยด้วย

 2. 2. การปฐมนิเทศและการอบรม
  (Orientation and Training)

  การปฐมนิเทศและการอบรมอาสาเป็นกระบวนการเตรียมพร้อมอาสาสมัครก่อนลงไปทำงานอาสา เพื่อให้อาสาได้เกิดประสบการณ์ที่ดี ได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านทั้งทางกาย ทางใจ และทางสังคม นอกจากนี้การจัดอบรมให้กับองค์กรที่รับอาสาเข้าไปทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอาสานั้นจำเป็นต้องมีทั้งความเข้าใจและทักษะ รวมถึงมีการจัดทำคู่มือรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการปฐมนิเทศและการอบรมด้วย

 3. 3. อาสาสัมพันธ์
  (Volunteer Relation Management)

  งานอาสาสัมพันธ์เป็นการสร้างความต่อเนื่องในการมีกิจกรรมความร่วมมือและสื่อสาระะหว่างอาสาสมัครและองค์กรที่จัดกิจกรรม นอกจากจะเป็นช่องทางในการสื่อสาร งานอาสาสัมพันธ์ยังช่วยให้กำลังใจ เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความประทับใจ จากการทำงาน ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นชุมชนเครือข่ายความร่วมมือตามประเด็นความสนใจ หรือตามพื้นที่ต่อไป

ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ธนาคารจิตอาสาพร้อมยินดีรับใช้และให้บริการ มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความมั่นคงยั่งยืน
ให้กับชุมชนจิตอาสาและสังคมไทย ด้วยการแบ่งปันเวลาและลงมือทำกับธนาคารจิตอาสา