อาสาปลูกพญาเสือโคร่ง ดูทะเลหมอกบนดอยดำ ศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่าลีซอ


ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมปลูกต้นพญาเสือโคร ให้บานสะพรั่งบนดอยดำ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนเวียงแหง จ. เชียงใหม่

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 17 ม.ค. 2563 00:00 ถึง อาทิตย์, 19 ม.ค. 2563 00:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 25 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 48 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : พฤหัสบดี, 16 ม.ค. 2563 00:00

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ดอยดำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตำบล : เมืองแหง อำเภอ : เวียงแหง จังหวัด ตำบล : เปียงหลวง อำเภอ : เวียงแหง จังหวัด : เชียงใหม่ 50350

รายละเอียดงานอาสา

แรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม

เนื่องจากอำเภอเวียงแหงกำลังจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งเมื่อมาเยือนเชียงใหม่ ทางโครงการหลวงแปกแซง และ โครงการหลวงดอยดำ จึงได้ดำเนินการปลูกต้นพญาเสือโคร่งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในฤดูหนาว เนื่องจากปัจจุบันอำเภอเวียงหงมีจุดสนใจหลายอย่าง แต่ยังขาดการประชาสัมพันธือย่างต่อเนื่อง ภารกิจเราในครั้งจะช่วยปลูกต้นพญาเสือ เเละ นำเสนออำเภอเวียงแหงให้เป็นที่รู้จัก

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ


โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านนามน ม.7 (ดอยดำ) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322 เป็นระยะทาง 122 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกอำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันตกจดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยคำและทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยใช้หลักการ 3 อ.คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และศึกษารูปแบบหรือแนวทางให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ รับสนองพระราชดำริดำเนินการส่งเสริมการปลูกผลไม้หลังบ้าน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่สามารถเจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ เช่น กาแฟ ชาเมี่ยง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาปรุงอาหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารชุมชน 

มื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่จะดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ ในเขตพื้นที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กองทัพภาคที่ 3 กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กปร. ฯลฯ และมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการโดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ และขอให้กรมประมงประสานงานกับกรมชลประทาน ในการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับปลาสเตอเจียนที่เพาะขยายพันธุ์ในปี 2549 ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับบ่อเลี้ยงปลาสเตอเจียนที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธารโดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๔๕ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดน และพระราชทานถุงยังชีพแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดอยดำ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ทรงพบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นแนวกว้างประกอบกับมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ทรงเชิญแม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ป่าไม้เขตเชียงใหม่ ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ ร่วมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงขอให้คณะผู้ร่วมปรึกษาหารือร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ชนเผ่าลีซอ

ลีซูได้ชื่อว่าเป็นเผ่าที่แต่งกายมีสีสรรสดใส และหลากสีมากที่สุดในบรรดาชาวเขาทั้งหมด ความกล้าในการตัดสินใจ และความเป็นอิสระชนสะท้อนออกมาให้เห็นจากการใช้สีตัดกันอย่างรุนแรงในการเครื่องแต่งกาย คนอื่นเรียกว่าลีซอ แต่เรียกตนเองว่า “ลีซู” (คำว่า “ลี” มาจาก “อิ๊หลี่” แปลว่า จารีต ประเพณีหรือวัฒนธรรม “ซู” แปลว่า “คน”) มีความหมายว่ากลุ่มชนที่มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง หากมองในแง่วัฒนธรรมและบุคลิกภาพแล้ว อาจกล่าวได้ว่าชาวลีซูเป็นกลุ่มชนที่รักอิสระ มีระบบจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยืดหยุ่น เป็นนักจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะไม่ยอมรับสิ่งใหม่โดยไม่ผ่านการเลือกสรร และจะไม่ปฏิเสธวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยไม่แยกแยะ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ชาวลีซูมีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี


ความเป็นมา
ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต มีภาษาพูดในกลุ่มหยี (โลโล) ตระกูลธิเบต-พม่า 30% เป็นภาษาจีนฮ่อ ต้นกำเนิดของลีซูอยู่ที่ต้นน้ำสาละวิน และแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวลีซูได้อพยพเข้าสู่เขตประเทศไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2464 กลุ่มแรกมี 4 ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนครั้งแรกอยู่ที่บ้านห้วยส้าน อ.เมือง จ.เชียงราย ต่อมามีอีก 15 ครอบครัวอพยพตามมาด้วยในปีเดียวกัน ลีซูไม่มีภาษาเขียนของตนเอง แต่สำหรับลีซูที่นับถือเป็นคริสเตียน กลุ่มมิชชั่นนารีได้ใช้อักษรโรมันมาดัดแปลงเป็นภาษาเขียนของชนเผ่าลีซู อยู่ได้โดยประมาณ 5-6 ปี ก็มีการแยกกลุ่มไปอยู่หมู่บ้านดอยช้าง ทำมาหากินอยู่แถบ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ตารางกิจกรรม


17 มกราคม
19.00 ออกจาก ปตท สนามเป้า


18 มกราคม
- ถึงอำเภอเวียงแหง ชมวิวเลาวูประตูสู่เวียงแหง เยี่ยมหมู่บ้านลีซอ ดูการแสดงชนเผ่า และ ศึกษาวัฒนธรรม
จากนั้นขึ้น4wdไปดอยดำ ทำกิจกรรมปลูกต้นพญาเสือ และ เยี่ยมชมโครงารบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดูบ่อปลาปลาเรนโบว์เทราต์ และ ปลาสเตอร์เจี่ยน
จากนั้นทานปลาสเตอเจี้ยน เรนโบว์เทรา และดูดาว เข้านอน


20 มกราคม


5.00 ไปดูทะเลหมอกดอยดำ ซึ่งสวยงามและ unseen
7.00 เดินทางกลับ
10.00 แวะ อ่างเก็บน้ำห้วยฒึงเฒ่า
22.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


*** กิจกรรามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
*** มาถึงจุดนัดพบ เลทได้ไม่เกิน 20 นาทีถ้าจะมาเลท รบกวนโทรแจ้ง มิเช่นนั้นจะไม่รอ ***
*** รถจะมาก่อนเวลา 2 ชม ถ้าท่านประสงค์จะเลือกที่นั่ง ให้มาล่วงหน้า เราไม่รับจอง ***
****การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง ****


*** นำถุงนอนมาด้วย***
ในกรณีที่อาสาไปไม่ถึง 20 ท่าน เราจะไม่มีการแสดงชนเผ่าครับ

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 17 ม.ค. 2563 00:00 ถึง อาทิตย์, 19 ม.ค. 2563 00:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 25 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 48 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : พฤหัสบดี, 16 ม.ค. 2563 00:00

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ดอยดำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตำบล : เมืองแหง อำเภอ : เวียงแหง จังหวัด ตำบล : เปียงหลวง อำเภอ : เวียงแหง จังหวัด : เชียงใหม่ 50350

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

นัดพบที่ ปั้ม ปตท bts สนามเป้า ติด ททบ 5

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. กดสมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสา
2. แจ้งข้อมูลส่งมาที่ inbox ของ page One fine day
3. รอการตอบรับ
4. โอนเงิน 2690 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล<
5. แจ้งจำนวนเงิน วันที่ และเวลาโอนเงินกลับมา (ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปก็ได้ ถ้าโอนผ่านระบบเวปไซต์สามารถตรวจสอบได้เอง หรือ Capture รูปหน้าจอหลังจากการโอน)
6.กรอกข้อมูลที่การสมัคร และ upload slip ที่ เพจ
www.facebook.com/onefinedayclub
7.กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ และ รอประกาศรายชื่อ
https://www.facebook.com/events/397849404352420/

สิ่งที่รวมในทริป
1.ค่ารถไป-กลับ
2.ค่ารถ off road ขึ้นดอยดำ
3. ค่าชมหมู่บ้าน และ เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าลีซอ
4. เสื้อกิจกรรม
5. เงินบริจาคให้ทางโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
6.ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ เป็นปลาเสตเจี้ยน และ เรนโบว์เทรา
7. ค่าวิทยากร และ อุปกรณทำอาสาสมัคร
8.ประกันเดินทาง
มัดจำท่านละ 1000 บาท
ชำระที่เหลือ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทางครับ
รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท


ความคุ้มครอง


-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น


-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล
ข้อตกลงคุ้มครอง


-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา


+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้น


การสูญเสียอวัยวะ
-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร


-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป


การชดใช้ค่าสินไหม
-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+เสียชีวิต
+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป
-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : วันฟายเดย์
เบอร์ติดต่อ : 0831919554
Line : navigatorsutee
E-mail : mongwin123@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment