วิทยากรจิตอาสาอบรมประชาชน


การให้ คือความสุขใจของทั้งผู้ให้และผู้รับ ขอเชิญร่วมแบ่งปันความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคน ชุมชนและสังคม

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 18 ส.ค. 2562 13:00 - 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 24 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองเตย อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดงานอาสา

การให้

การให้ คือการเสียสละ ที่นำมาซึ่งความสุขทั้งของผู้ให้และผู้รับ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.  ต้องการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการนำความสุข จากวิทยากรจิตอาสา  แบ่งปันสู่ประชาชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชุมชนและสังคม   ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  ซึ่งแต่ละคนก็มีโอกาสและข้อจำกัดของโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป  เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทักษะที่จำเป็น   

วิทยากรจิตอาสา

วิทยากรจิตอาสา คือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้รู้ ในเนื้อหาหรือทักษะประสบการณ์ใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำเนินชีวิต  การประกอบอาชีพการงานกับผู้คนที่สนใจ ที่มีความประสงค์แบ่งปัน  ช่วยเหลือให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต


 


 

กิจกรรมอบรมประชาชน

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC(Distance Education Institue  Services  Learnig Center) เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย  ซึ่งนอกจากการส่งเสริมการอ่าน ศูนย์ฯได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปลักษณะของ "การอบรมประชาชน" ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การประกอบอาชีพและการทำงาน   ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีในชีวิตประจำวัน  หัวข้อละ 3 ชั่วโมงโดยประมาณ (ซึ่งหากมีเนื้อหา หรือจำเป็นต้องฝึกทักษะอาจสามารถใช้เวลาได้มากกว่า  จึงขอเชิญจิตอาสาที่มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ มาร่วมแบ่งปันความรู้  ทักษะและประสบกาณ์ ผ่านกิจกรรมอบรมประชาชนของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC (สามารถดูข้อมูลและกิจกรรมของศูนย์ฯ ได้ที่ facebook page ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC

การดำเนินงาน

   สำหรับการดำเนินงานนั้น  เมื่อมีการรับสมัครและคัดเลือกวิทยากรในหัวข้อที่เหมาะสมแล้วศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC จะจัดประชุมชี้แจงและวางแผนร่วมกับวิทยากรจิตอาสา ในวันอาทิตย์ที่ 18  สิงหาคม  2562  เวลา 13.00 น.ณ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC  ชั้น 3 อาคาร4 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ  1. กำหนดหัวข้อการอบรม วันและเวลาในการจัดกิจกรรมรวม

  2. จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมและคุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม

  3. สิ่งที่ต้องประสานและเตรียมการ /ผู้รับผิดชอบ

  4. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าวัสด อุปกรณ์การฝึก (ถ้ามี) เป็นต้น                                         

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 18 ส.ค. 2562 13:00 - 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 24 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองเตย อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่ิอการศึกษา เอกมัย หรือที่คุ้นเคย คือ ท้องฟ้าจำลอง

รถประจำทางสาย 2 25 38 40 48 ปอ.501 508 511
BTS สถานีเอกมัย
สามารถจอดรถรอบอาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : เชาวลิต ธาดาสิทธิเวท
เบอร์ติดต่อ : 081 4476866

ชื่อ : วรวรรณ ชิตพยัคฆ์
เบอร์ติดต่อ : 081 7117261
E-mail : dei_ condised@dei.ac.th

ชื่อ : ปิยะณัฐ บูรณ์เจริญ
เบอร์ติดต่อ : 086 8692778สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


tharot (อาสา)
2 months ago

อยากสอนเรื่องการใช้ยาสำหรับประชาชนค่ะ

陈 德 (อาสา)
2 months ago

มีความประสงค์ขอเป็นวิทยากรในหัวข้อsmart phone (Android)ครอบคลุม โซเชียลมีเดีย การตั้งค่า แอพที่น่าสนใจครับ

陈 德 (อาสา)
2 months ago

ติดต่อไปช่วงก่อนสิบโมงครึ่งวันนี้ไม่ได้รับสาย จึงขอสมัครก่อนแล้ววันกิจกรรมค่อยว่ากันครับ

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ (องค์กร)
2 months ago

ขอบพระคุณครับ ด้วยควายินดี เราจะมาวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ครับ

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ (องค์กร)
2 months ago

จิตอาสาท่านใด มีขอสงสัย สามารถสอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ