การศึกษา

ผู้สูงอายุ

เด็ก

สุขภาพ

ธรรมชาติ

ศาสนา

ศิลปะ

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ จัดโดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

เวลาที่อาสาร่วมทำ

3691 ชั่วโมง
เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะบนวิถีแบบดิจิทัล ที่คำนึกถึงบริบทของสังคมไทย ด้วยวัฒกรรมเทคโนโลยีสื่อใหม่ (New Media Technology) 1. เพื่อจัดการความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไปและบุคลากรสาธารณสุข 2. เพื่อพัฒนาเนื้อหาของหมอชาวบ้านสู่ความเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 3. สร้างวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 4. เพื่อสร้างชุมชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) พฤติกรรมสุขภาพในวงกว้าง มีการจัดการความรู้สุขภาพใน 3 เรื่อง หรือ 3 อ คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ให้แก่ประชาชนเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โดยเรียบง่าย กระชับ และปฏิบัติโดยง่าย เพื่อความถูกต้องทางวิชาการ

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 36/6 ถนนประดิพัทธ์ ซอย 10 สามเสนใน พญาไท 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0940951635 , 02-278-161

เบอร์โทรสาร : 02-271-1806

เว็บไซต์ : http://www.doctor.or.th


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา