ศาสนา

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

เวลาที่อาสาร่วมทำ

280 ชั่วโมง
เพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ ในการนำ พาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจ และ ปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ด้วยการ - เข้าถึงหัวใจของศาสนาตน - ทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนา - การออกเสียจากอำนาจแห่งวัตถุนิยม ทุกคนสามารถเป็นพุทธทาสได้...คือรับใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการทำตัวอย่างในการปฏิบัติให้ดู มีความสุขให้ดู จนผู้อื่นพากันทำตาม สวนโมกข์คือสถานที่ให้ความสะดวกในการเป็นเกลอกับธรรมชาติทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุ ควรจัดให้มีกันทุกแห่งหน เพื่อการศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพื่อเป็นการรู้จักกฎของธรรมชาติ และเพื่อการชิมรสของธรรมชาติจนรู้จักธรรมชาติ เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรม ให้ถึงขั้น Spiritual Fitness & Edutainment Center คือเป็นที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการ การศึกษาค้นคว้าเอกสารต้นฉบับ และสื่อการศึกษา และเผยแผ่ต่าง ๆ ของพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนการ ให้บริการ ร่วมมือ สนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม และ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจให้ เจริญเติบโตจนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม จนสามารถเป็นผู้ที่อยู่เย็นเป็นประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้น หน้าที่ของเพลินธรรม นำชม เป็นผู้แนะนำสถานที่บริเวณหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือ ผู้ใช้บริการ โดยการนำพาไปตามบริเวณ ต่าง ๆ ภายในหอ พร้อม ๆ กับการบรรยายนำเสนอข้อมูล และความหมายของปริศนาธรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็น อธิบายหลักหรือทฤษฎีของพุทธศาสนา (ปริยัติ) อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเปี่ยมด้วย เนื้อหาสาระ และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน เนื้อหาที่ต้องนำเสนอ - เป้าหมายและภารกิจของหอ - ความหมายปริศนาธรรมของประติมากรรม ภาพจิตรกรรม และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในหอ - ประชาสัมพันธ์และชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหอในโอกาสต่าง ๆ  รอบ - เวลานำชม     รอบปรกติ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      - รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น.      - รอบบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น.        (เฉลี่ยเวลารอบละ ๒ – ๓ ชั่วโมง)     รอบพิเศษ วันธรรมดา สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์มาเป็นหมู่คณะ ซึ่งเป็นการนัดหมายล่วงหน้า  

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสายสอง จตุจักร จตุจักร 10900

เบอร์โทรศัพท์ : ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.bia.or.th


งานอาสาปัจจุบัน

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

22 ก.ย. 2561 - 22 ก.ย. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 31 ส.ค. 2561 - 18 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

23 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 31 ส.ค. 2561 - 18 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

22 ก.ย. 2561 - 22 ก.ย. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 31 ส.ค. 2561 - 18 ก.ย. 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

12 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

อาสาตามธรรม นำโดยพี่บุ๋ม (เช้าไป-เย็นกลับ)

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

อาสาตามธรรม นำโดยพี่แห้ง (เช้าไป-เย็นกลับ)

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

25 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

25 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

26 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560

อ่านต่อ