การศึกษา

เด็ก

ศิลปะ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เวลาที่อาสาร่วมทำ

1907 ชั่วโมง
ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความ รู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการ เป็นคนดีของสังคม ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี 3. จัดสมัชชาคุณธรรม 4 ภาค และ สมัชชาชาติ 4. จัดกิจกรรมรณรงค์สังคมคุณธรรม 7 ล้านความดี 70 คนต้นแบบ 5. พัฒนามุมคุณธรรม (ห้องสมุดดิจิตอล) 6. สร้างอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรมนำสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2644-9900

เบอร์โทรสาร : 0-2644-4901

เว็บไซต์ : http://www.moralcenter.or.th


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

20 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 6 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

12 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 6 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

10 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 ม.ค. 2561 - 09 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

จิตอาสาคีย์ข้อมูล (เช้าไป-เย็นกลับ)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

26 มี.ค 2561 - 29 มี.ค 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 12 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

09 เม.ย. 2561 - 11 เม.ย. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 6 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 02 เม.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

จิตอาสาคีย์ข้อมูล (เช้าไป-เย็นกลับ)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

09 เม.ย. 2561 - 18 เม.ย. 2561

14 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 เม.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2561

อ่านต่อ