เพราะเราเชื่อว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมอุดมไปด้วยความรัก น้ำใจและความสุข ไม่จำกัดว่าวัยไหนหรือหน้าที่การงานใด ทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างประเทศไทย และสามารถเป็นอาสาสมัครผู้แบ่งปันกำลังความสามารถและเวลาอันมีค่าของตนให้แก่ส่วนรวม

ธนาคารจิตอาสา เป็นพื้นที่ให้คุณได้เข้ามาใช้เพื่อประกาศความตั้งใจที่จะแบ่งปันเวลาให้กับสังคม เวลาเหล่านี้ คือทุนของความมุ่งมั่นตั้งใจของคนไทยทั้งประเทศ และหลักประกันความมั่นคงของสังคม เป็นเครื่องชี้ว่า จิตอาสา คือ คุณค่าของสังคมไทย

เพราะเวลาคือสิ่งที่เราทุกคนมีเท่าเทียมกัน การให้เวลาแก่ส่วนรวมจึงเป็นการมอบสมบัติล้ำค่าให้กันและกัน ธนาคารจิตอาสาช่วยเพิ่มช่องทางให้เราสามารถมอบเวลาให้กับสังคม โดยมีระบบแนะนำกิจกรรมอาสาที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถ แบบแผนการใช้ชีวิต และเวลาว่าง อีกทั้ง มีบริการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เตรียมความพร้อมให้กับทั้งอาสาสมัครและองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนแบ่งปันประสบการณ์หลังกิจกรรม

มารู้จักโลโก้ธนาคารของเรา

“รูปนาฬิกา” ที่สื่อถึงการเป็นธนาคารรับฝากเวลา ทำหน้าที่ช่วยให้ทุกคนได้ใช้เวลาอันมีค่าทำงานอาสาที่ตรงกับความต้องการ และเก็บสถิติการใช้เวลาเพื่อแสดงถึงพลังของอาสาสมัคร

“เข็มนาฬิกา” เป็นรูปตัว V แสดงถึงคำว่า Volunteer หรือ อาสาสมัคร และยังสามารถมองเป็นเครื่องหมายถูกได้อีกด้วย

“ตัวนาฬิกา” เป็นคนสองคนกำลังโอบกอด หมายถึงการเกื้อกูลช่วยเหลือกัน

“เส้นและสี” เป็นลายเส้นของพู่กันแบบ Enso ซึ่งในศาสนาพุทธนิกายเซนใช้เป็นสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ สีเทอร์ควอยซ์ และสีเหลือง ทั้งสองสีเป็นสัญลักษณ์ตามทฤษฎีเกลียวพลวัต (Spiral Dynamics) แสดงถึงระดับจิตสำนึกที่ก้าวพ้นจากตัวตนอันคับแคบ ขยายไปเพื่อผู้อื่น สัมผัสถึงความเป็นหนึ่งเดียวของการดำรงอยู่ร่วมกัน จากการ "อยู่รอด" ไปสู่การ "อยู่ร่วมและอยู่อย่างมีความหมาย" เพราะงานจิตอาสาเปิดโอกาสให้เราได้ขัดเกลาจิตใจให้เปิดกว้าง ลดละอัตตา เห็นความเชื่อมโยงของตัวเราเองกับสังคมและสรรพสิ่ง สัมผัสถึงความสุขอันประณีต

ธนาคารจิตอาสามี 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ระบบฝากเวลาแนะนำงานอาสา (Time Bank)
Time Bank เป็นระบบสนับสนุนการทำงานอาสาที่เข้าถึงได้ทาง Internet ให้อาสาสมัครได้แสดงความตั้งใจจะใช้เวลาเพื่อทำงานอาสา รวบรวมสถิติการใช้เวลา พร้อมระบบคัดเลือกและแนะนำ (matching) งานอาสาที่เหมาะกับตนเอง ตรงกับความสนใจ ความถนัด ทักษะ ความสามารถ หรือความสะดวก ไม่เฉพาะแต่ในสถานการณ์ภัยพิบัติ แต่ยังรวมถึงงานอาสาเพื่อสังคมทุกประเภทที่มีในประเทศไทยด้วย เวลารวมที่อาสาฝากไว้กับธนาคาร คือ เวลาทั้งหมดที่อาสาได้มาประกาศความตั้งใจเพื่อนำไปทำงานอาสา

เวลารวมของภารกิจที่ต้องการอาสาสมัคร
คือ เวลารวมทั้งหมดของโอกาสในการทำงานอาสา

เวลารวมที่อาสาสมัครได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว
คือ เวลารวมทั้งหมดที่ถูกใช้ในการทำงานอาสาแล้ว2. ความรู้และการอบรม (Knowledge and Training)
การอบรม ปฐมนิเทศ และให้ความรู้เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับอาสาสมัครในการทำงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในงานอาสา ให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน มีสุขภาวะทางปัญญา ธนาคารจิตอาสายังจัดทำคู่มือจิตอาสาเพื่อให้งานอาสาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์สูงสุด


3. อาสาสัมพันธ์ (Volunteer Relation Management)
งานอาสาสัมพันธ์ เป็นการเชื่อมร้อยความร่วมมือ และสื่อสารระหว่างอาสาสมัครกับองค์กรผู้จัดกิจกรรม ช่วยให้กำลังใจ เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความประทับใจจากการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นชุมชนเครือข่ายความร่วมมือของอาสาสมัครตามประเด็นความสนใจ หรือตามพื้นที่ต่อไป


ธนาคารจิตอาสาสามารถให้บริการนี้ได้โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอชวนเรามาร่วมกันสร้างความสุขให้สังคมไทยด้วยการแบ่งปันเวลา มาเป็นอาสาสมัคร


“การให้เวลา คือ การมอบสมบัติล้ำค่า” ธนาคารจิตอาสา ขอกล่าวคำขอบคุณแด่อาสาสมัครที่ร่วมทางมากับเรา ได้แบ่งปันเวลา ทักษะและความสามารถของตนร่วมพัฒนาระบบธนาคารจิตอาสาตั้งแต่เริ่มโครงการ ได้แก่ คุณพงศ์รบ สายสุวรรณ คุณอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร คุณวรานนท์ ทองแกม รวมทั้ง น้องๆ นิสิตจากชมรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาช่วยแก้ไขปรับปรุงระบบ รวมถึงอาสาสมัครทุกคนที่ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งาน ที่สำคัญ ขอบคุณบริษัท แมคแคนเวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) ที่ช่วยสรรค์สร้างไอเดียงานสื่อสารที่น่าสนใจยิ่ง

นอกจากนี้ เราขอขอบคุณ ทีมงาน องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC ที่เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์และคุณค่าของโครงการธนาคารจิตอาสา ที่ได้มาร่วมคิดและสร้างสรรค์งานสื่อสารรวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดย น้องอ๋าย รัฐ สะอาดยิ่ง และทีมงานที่ได้ทุ่มเทกายแรงใจปรับโฉมเว็บไซต์ของธนาคาร

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านขององค์กรอาสา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ระบบได้รับการพัฒนาขึ้น สิ่งที่เราได้รับนั้นมีค่ามากกว่าแค่ผลงานที่เกิดขึ้น แต่มันคือสิ่งที่ทำให้เราสัมผัสและรับรู้ได้ว่าสังคมนี้ยังอุดมไปด้วยความรัก ความสุข และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

การเปิดโอกาสตัวเองไปทำงานอาสา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงมากมาย ขอเชิญชมเรื่องที่จะทำให้คุณมองงานอาสาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป


ธนาคารจิตอาสายังมีข่าวสาร เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้ติดตามได้ที่
Facebook.com/JitArsaBank
Twitter.com/JitArsaBank
Instagram.com/JitArsaBank

ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาแชร์ความสุข