อาสาศึกษา และ รักษาป่าชายเลนผืนสุดท้าย ที่เกาะนก บางปะกง

ONE FINE DAY

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านครับ


เกาะนกซึ่งตั้งอยู่กลางปากแม่น้ำบางปะกง เป็นเกาะที่มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สำคัญและมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของไทย ด้วยอาณาบริเวณของเกาะ 125 ไร่ จึงคลาคล่ำไปด้วยพันธุ์ไม้ปาชายเลน สัตว์ชายเลนต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งที่นกนานาชนิดมาอาศัยอยู่รวมหลากหลายสายพันธุ์ ป่าชายเลนถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล และมีความสำคัญต่อมนุษย์หลายรูปแบบ ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ โดยเป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสตว์น้ำ พวกกุ้ง หอย ปู ปลา เข้ามาอาศัยร่มเงาและหาอาหาร ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทะเลไทยมากที่สุด นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเล ที่สามารถซ่อมแซมตนเองได้เมื่อได้รับความเสียหายจากพายุช่วยป้องกันความรุนแรงของพายุ และในขณะเดียวกนป่าชายเลนยังทำหน้าที่ดักกรองสารปฏิกูล สารมลพิษและโลหะหลากหลายชนิดไม่ให้ลงสู่แหล่งน้ำความหลากหลายของระบบนิเวศของเกาะนก สัตว์ปีก เนื่องจากสถานะของเกาะต้องการให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธสัตว์ทำให้ไม่มีผู้อยู่อาศัย จึงเป็นแหล่งที่อยู่อย่างปลอดภัยของนกนานาชนิด ผลการสำรวจของผู้เชี่ยวชาญด้านนก ได้พบนกที่อยู่บนเกาะกว่า 50 ชนิด เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพมาในช่วงฤดูหนาวจากไซบีเรีย ได้แก่ นกกาน้ำปากยาว น กกาน้ำเล็ก นกแขวก นกเอี้ยงด่าง นกเอี้ยงสาลิกา นกเอี้ยงหงอน นกยางโทนใหญ่ นกยางเปีย นกยางเขียว นกยางกรอก นกเขาไฟ นกเขาใหญ่ นกกระเต็นหัวดำ ฯ สำหรับนกที่พบเป็นช่วงฤดูกาล เช่น นกกระทุง นกกระจิ๊ดสีคล้ำ นกกระจิ๊ดสีเนื้อ นกกระจิ๊ดสีธรรมดา เป็นต้น สัตว์น้ำ จำพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ที่มาตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลง เข้ามาตามคลองซอยเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของนกเมือน้ำลดลง และพบปูก้ามดาบจะมีหลายสี เช่น สีส้ม สีฟ้า สีน้ำตาล ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก รวมถึงปูทะเลที่มีอยู่มากมาย และปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่าทอื่น นอกจากนี้ในช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี จะพบโลมาเข้ามาหากินปลาดุกทะเล หลังจากช่วงฤดูฝนต่อจากฤดูหนาว โลมาจะว่ายเวียนเข้ามาบริเวณปากแม่น้ำและทะเลข้างเคียงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โลมาที่พบมากที่สุดคือโลมาอรวดี เป็นโลมาที่ชอบอาศัยตามชายฝงน้ำตื้น นอกจากจะเป็นแหล่งอาศัยของสตว์นานาชนิดแล้ว เกาะนกยังมีพันธุ์ไม้อีกหลากหลายพันธุ์ ภายในเกาะมีสะพานไม้ที่ถูกสร้างเป็นทางเดินรอบเกาะเพื่อใช้เป็นเส้นทางศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน โดยมีเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกับชาวบ้าน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ช่วยกันดูแลเกาะแห่งนี้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสืบไป
*** งานอาสาของเราคือ ทำความสะอาดเก็บขยะที่พัดมาติดเกาะนก ซึ่งมีจำนวนมาก และ อาจจะมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนครับ***

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 28 ธ.ค. 2560 06:30 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 10 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เกาะนก ตำบล : ท่าข้าม อำเภอ : ท่าข้าม จังหวัด : ฉะเชิงเทรา 00000

รายละเอียดงานอาสา

topic

desc

topic1

desc

เกาะนก

“เกาะนก” ซึ่งตั้งอยู่กลางปากแม่น้ำบางปะกง เป็นเกาะที่มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สำคัญและมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของไทย ด้วยอาณาบริเวณของเกาะ 125 ไร่ จึงคลาคล่ำไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ชายเลนต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งที่นกนานาชนิดมาอาศัยอยู่รวมหลากหลายสายพันธุ์
ป่าชายเลนถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล และมีความสำคัญต่อมนุษย์หลายรูปแบบ ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ โดยเป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสัตว์น้ำ พวกกุ้ง หอย ปู ปลา เข้ามาอาศัยร่มเงาและหาอาหาร ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทะเลไทยมากที่สุด นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเล ที่สามารถซ่อมแซมตนเองได้เมื่อได้รับความเสียหายจากพายุ ช่วยป้องกันความรุนแรงของพายุ และในขณะเดียวกันป่าชายเลนยังทำหน้าที่ดักกรองสารปฏิกูล สารมลพิษและโลหะหลากหลายชนิดไม่ให้ลงสู่แหล่งน้ำ

ความหลากหลายของระบบนิเวศของเกาะนก
สัตว์ปีก เนื่องจากสถานะของเกาะต้องการให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทำให้ไม่มีผู้อยู่อาศัย จึงเป็นแหล่งที่อยู่อย่างปลอดภัยของนกนานาชนิด ผลการสำรวจของผู้เชี่ยวชาญด้านนก ได้พบนกที่อยู่บนเกาะกว่า 50 ชนิด เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพมาในช่วงฤดูหนาวจากไซบีเรีย ได้แก่ นกกาน้ำปากยาว น กกาน้ำเล็ก นกแขวก นกเอี้ยงด่าง นกเอี้ยงสาลิกา นกเอี้ยงหงอน นกยางโทนใหญ่ นกยางเปีย นกยางเขียว นกยางกรอก นกเขาไฟ นกเขาใหญ่ นกกระเต็นหัวดำ ฯ สำหรับนกที่พบเป็นช่วงฤดูกาล เช่น นกกระทุง นกกระจิ๊ดสีคล้ำ นกกระจิ๊ดสีเนื้อ นกกระจิ๊ดสีธรรมดา เป็นต้น

สัตว์น้ำ จำพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ที่มาตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลง เข้ามาตามคลองซอยเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของนกเมื่อน้ำลดลง และพบปูก้ามดาบจะมีหลายสี เช่น สีส้ม สีฟ้า สีน้ำตาล ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก รวมถึงปูทะเลที่มีอยู่มากมาย และปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่าที่อื่น นอกจากนี้ในช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี จะพบโลมาเข้ามาหากินปลาดุกทะเล หลังจากช่วงฤดูฝนต่อจากฤดูหนาว โลมาจะว่ายเวียนเข้ามาบริเวณปากแม่น้ำและทะเลข้างเคียงในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โลมาที่พบมากที่สุดคือโลมาอิรวดี เป็นโลมาที่ชอบอาศัยตามชายฝั่งน้ำตื้น

นอกจากจะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิดแล้ว เกาะนกยังมีพันธุ์ไม้อีกหลากหลายพันธุ์ ภายในเกาะมีสะพานไม้ที่ถูกสร้างเป็นทางเดินรอบเกาะเพื่อใช้เป็นเส้นทางศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน โดยมีเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกับชาวบ้าน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ช่วยกันดูแลเกาะแห่งนี้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสืบไป

รายละเอียดกิจกรรม
-7.00 รถออกจา ปตท สนามเป้า
-8.30 ถึงท่าเรือข้ามไปเกาะ นก
-9.00 เดินชมเรียนรู้ธรรมชาติ ศึกษา เกาะนก
-10.00 เริ่มกิจกรรมอาสาสมัคร เช่น เก็บขยะที่มาติดเกาะ และ ปลูกป่าชายเลน
12.00 ทานอาหารเที่ยง มื้อนี้ทีมงานเตรียมไว้ให้
13.00 ออกจากเกาะนก
14.00 ไปยังมูร่าฟาร์ม เพื่อเที่ยวชฟามนมควายแห่งแรกในไทย
17.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ์ภาพ

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 28 ธ.ค. 2560 06:30 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 10 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เกาะนก ตำบล : ท่าข้าม อำเภอ : ท่าข้าม จังหวัด : ฉะเชิงเทรา 00000

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ปตท สนามเป้า

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. กดสมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสา
2. แจ้งข้อมูลส่งมาที่ inbox ของ page One fine day
3. รอการตอบรับ
4. โอนเงิน 630 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล
5. แจ้งจำนวนเงิน วันที่ และเวลาโอนเงินกลับมา (ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปก็ได้ ถ้าโอนผ่านระบบเวปไซต์สามารถตรวจสอบได้เอง หรือ Capture รูปหน้าจอหลังจากการโอน)
6.กรอกข้อมูลที่การสมัคร และ upload slip ที่
7.กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ และ รอประกาศรายชื่อ
สิ่งที่รวมในทริป
1.ค่ารถไปกลับ
2.อาหาร 1 มื้อ
3.ค่าเรือข้ามไปเกาะนก
4.ค่าวิทยากร
5.ค่าอุปกรณ์ทำอาสาสมัคร
6.เสื้อกิจกรรม1ตัว

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : วันฟายเดย์
เบอร์ติดต่อ : 0831919554
Line : navigatorsutee
E-mail : mongwin123@gmail.com

ชื่อ : วันฟายเดย์
เบอร์ติดต่อ : 0831919554
Line : navigatorsutee
E-mail : mongwin123@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


สุนทรี (อาสา)
1 year ago

กดสมัครไปแล้วนะคะ แต่ขอไป2คนค่ะ

One fine day (องค์กร)
1 year ago

ตอนนี้เต็มแล้วครับ

กัลยา โพธิ์กระเจน (อาสา)
1 year ago

ขอสมัคร 2คนค่ะ

One fine day (องค์กร)
1 year ago

เต็มแล้วครับ

มะขาม (อาสา)
1 year ago

ขอสมัคร 2 ที่ครับกับคุณแม่ ไปเองได้มั้ยครับ

ปิยะรัตน์ (อาสา)
1 year ago

เดินทางไปเองได้ไหม๊คะ