การศึกษา

เด็ก

ศิลปะ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เวลาที่อาสาร่วมทำ

1907 ชั่วโมง
ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความ รู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการ เป็นคนดีของสังคม ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี 3. จัดสมัชชาคุณธรรม 4 ภาค และ สมัชชาชาติ 4. จัดกิจกรรมรณรงค์สังคมคุณธรรม 7 ล้านความดี 70 คนต้นแบบ 5. พัฒนามุมคุณธรรม (ห้องสมุดดิจิตอล) 6. สร้างอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรมนำสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2644-9900

เบอร์โทรสาร : 0-2644-4901

เว็บไซต์ : http://www.moralcenter.or.th


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

จิตอาสาช่วยงานลงทะเบียน (เช้าไป-เย็นกลับ)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

04 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561

15 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 02 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

15 ก.ค. 2561 - 15 ก.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

14 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561

21 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 9 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ส.ค. 2561 - 13 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

01 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561

21 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 12 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 24 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

11 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561

อ่านต่อ