การศึกษา

เด็ก

ศิลปะ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เวลาที่อาสาร่วมทำ

1907 ชั่วโมง
ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความ รู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการ เป็นคนดีของสังคม ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี 3. จัดสมัชชาคุณธรรม 4 ภาค และ สมัชชาชาติ 4. จัดกิจกรรมรณรงค์สังคมคุณธรรม 7 ล้านความดี 70 คนต้นแบบ 5. พัฒนามุมคุณธรรม (ห้องสมุดดิจิตอล) 6. สร้างอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรมนำสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2644-9900

เบอร์โทรสาร : 0-2644-4901

เว็บไซต์ : http://www.moralcenter.or.th


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

12 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

29 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 3 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ต.ค. 2561 - 28 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

30 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 3 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

02 พ.ย. 2561 - 02 พ.ย. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 3 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ต.ค. 2561 - 01 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

26 พ.ย. 2561 - 26 พ.ย. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 3 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562

อ่านต่อ